680,000

Vang Chile Fernandez – Cabernet Sauvignon
Hạt Điều Vỏ Lụa 120g, Nho Khô Chile 150g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 150g, Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 160g
Granola Bar Millinuts 100g, Hộp Quà Carton Nắp Kính