340,000

Combo bút + sổ da:

  • Bút ký đen viền bạc
  • Sổ da xanh
  • Hộp giấy cứng
  • Túi giấy