630,000

Bánh Trung Thu Yến Sào – Táo Đỏ Hạt Sen
Bánh Trung Thu Yến Sào – Hạt Sen Hạnh Nhân
Bánh Trung Thu Cua – Bát Bửu (1 Trứng)
Bánh Trung Thu Gà Quay – Vi Cá (1 Trứng)